ساخت 가/이 있다 ~ به معنای دارای چیزی بودن یا چیزی وجود داشتن می دهد و ساخت 가/이 없다 به معنای دارای چیزی نبودن و یا چیزی وجود نداشتن. به جملات زیر توجه کنید.

 난 동생이 있어

nan ton'gsaen'g'i issu

 من دارای برادر یا خواهر کوچک هستم یا من خواهر و برادر کوچک دارم.

 민아는 동생이 없어

 mina neun ton'gsaen'g'i ubsu

 مینا خواهر و برادر کوچک ندارد یا دارای خواهر و برادر کوچ نیست

 난 아내가 있어

 nan Aneh ga issu

 من همسر دارم.... یا دارای همسر هستم

 넌 모자가 없어

 nun mojaga ubsu

 تو کلاه نداری یا دارای کلاه نیستی.

 여기는 모자가 있어

 yugineun mojaga issu

اینجا کلاهی وجود دارد.

모자가 있어

 mojaga issu

 کلاهی وجود دارد/ من کلاه دارم

 

 تمرین بیشتر:

 누가 차가 있어요?

nooga chaa ga issuyo?

 چه کسی ماشین داره؟

 그 남자는 차가 있어요.

keu namjaneun chaa ga issuyo

 اون مرد ماشین داره.

 그 남자도 차가 있어요?

 keu namjado chaa ga issuyo?

 اون مرده هم ماشین داره؟

아니. 없어요. 

Aani, ubsuyo

 نه. نداره

오늘 뭐가 있어요?

oneul mwuga issuyo?

 امروز چی دارید؟ / چی داریم؟

우리는 오늘 화학이 있어요.

 oorineun oneul hwahagi issuyo.

 ما امروز درس شیمی داریم.

동물도 있어요?

 ton'gmooldo issuyo?

 حیوان هم داری؟

네 있어요. 

ne, issuyo

بله دارم.

뭐가 있어요?

 mwuga issuyo?

چی داری؟

고양이가 있어요.

 koyan'g'yi ga issuyo

گربه دارم

개가 없어요?

 kehga ubsuyo?

سگ نداری؟

아니. 내 누나는 개가 있어요.

Aani , neh(nae) noonaneun kehga issuyo

نه . خواهر بزرگ من سگ داره.

لغات:

کلاه 모자  mojaa

ماشین 차 chaa

اتوموبیل 자동차 chadon'g chaa

امروز 오늘 oneul

درس شیمی 화학 hwahak

حیوان 동물 ton'gmool

گربه 고양이 koyan'g'yi

سگ 개 kae/keh


موضوعات مرتبط: کاربرد فعل 가/이 있다/없다 ، ،
برچسب‌ها: اموزش دستور زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:37 | نویسنده : ارتا |

 

اسمت چیه؟

이름이 뭐예요?

ireumi mwuyeyo?

 من اسمم مینا اه.

 난 이름이 민아예요

nan ireumi minayeyo

 اسمم مینا اه

 이름이 민아예요

ireumi minayeyo

اون بچه اسمش چیه؟

그 아이는 이름이 뭐예요?

 keu Aayi neun ireumi mwu yeyo?

اون بچه اسمش علی اه.

그 아이는 이름이 알리예요

keu Aayi neun ireumi Ali yeyo

علی اه.

  알리예요.

   ali yeyo

نکات:

 - در جملات بالا ضمیر ملکی و گاه ضمیر فاعلی محذوف بوده است .

 - جملات پرسشی اگر منظور به  " تو" باشد ضمیر فاعلی حذف می شود.

 مثل جای اینکه بگوییم 넌 이름이 뭐예요? میگیم 이름이 뭐예요?

 - در جملات خبری اگر منظور غیر از " من" باشد حتما باید ضمیر را ذکر کرد برای مثال:

 민아예요 یعنی  " من مینا هستم" اما اگر منظورمان دوم شخص باشد باید ذکر کنیم " تو" یعنی بگوییم 

넌 민아예요.

- در جواب جملات پرسشی به دلیل مشخص بودن ضمیر در جمله ی اول می توان در جواب از اوردن ضمیر جز برای تاکید خود داری کرد.

 برای مثال می پرسید  그 아이는 아들이에요? یعنی آن بچه پسر شماست؟ در جواب می تونید بگید

네 , 아들이에요


موضوعات مرتبط: جمله سازی با کلمات پرسشی 3- پرسیدن نام ، ،
برچسب‌ها: پرسیدن نام , اموزش گرامر زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:34 | نویسنده : ارتا |

در درس گذشته با کلمه ی پرسشی 누구 آشنا شدیم در این درس به ادامه ی این مبحث می پردازیم.

در حالت فاعلی 누구 تبدیل به 누가 می شود. برای مثال وقتی می پرسید چه کسی آمد؟ و در جواب می گویید علی آمد. چه کسی در نقش فاعلی (مرتبط با علی) قرار دارد اما وقتی می گویید چه کسی را دیدی ؟ یا به چه کسی گفتی ؟ یا کیست؟ ( سه حالت مفعولی) در این حالت چه کسی در حالت مفعولی است. در کره ای در حالت کلی و مفعولی جای کلمه ی پرسشی چه کسی از 누구 استفاده می کنند ولی در حالت فاعلی از 누가

به مثال های زیر توجه  کنید:

 علی آمد؟

알리는 왔어요?

ali neun vaassuyo?

 نه .

아니요

aniyo

 پس چه کسی آمد؟

그럼, 누가 왔어요?

keurum, nooga vassuyo?

 مینا آمد.

 민아는 왔어요

mina neun vassuyo

 مینا چه کرد؟

민아는 뭐 했어요?

mina neun mwu haessuyo?

 مینا ملاقات کرد.

 민아는 만났어요

mina neun mannassuyo

 مینا چه کسی را ملاقات کرد؟

민아는 누구를 만났어요?

mina neun noogoo reul mannassuyo?

 مینا علی را ملاقات کرد.

 민아는 알리를 만났어요

mina neun ali reul mannassuyo

 علی چه کسی ایست؟

알리 누구예요?

ali neun noogoo yeyo?

 علی عموی مینا است.

  알리는 민아의 삼촌이에요

 ali neun mina ee samchonieyo.

 چه کسی به مینا کتاب داد؟

 누가 민아한테 책을 줬어요?

nooga mina hante chaegeul jwussuyo?

علی به مینا کتاب داد.

알리는 민아에게 책을 줬어요.

ali neun minaege chaegeul jwussuyo

لغات

عمو /دائی 삼촌 samchon

خاله 이모 imo

عمه 고모 komo

بچه های عمو/ عمه/خاله/ دائی 사촌 saachon

برادر زاده یا خواهر زاده (پسر)  chokaa 조카

برادرزاده خواهر زاده( دختر) 조카딸 chokaadtal

 نوه ( پسر) 손자 sonjaa

نوه( دختر)  son ni'u 손녀

عمو/ اقا ( به افراد غریبه برای نزدیکی بیشتر می گوییم) 아저씨 ajushi

 خاله/ خانم ( به افراد غریبه برای نزدیکی بیشتر می گوییم) ajoommaa 아줌마

شوهر 남편 nampi'un

زن/همسر 아내 Aaneh

بانو 부인 pooin

پدرو مادرpoomo 부모

خانواده 가족 kajok

ملاقات کردنmannada  만나다

 کتاب chaek  책

دادن  jooda/chooda주다 => حال ساده 줘 =>گذشته  ساده줬어

بنابراین / پس 그럼 keurum


موضوعات مرتبط: جمله سازی با کلمات پرسشی 2 ، ،
برچسب‌ها: جمله سازی , دستور زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:32 | نویسنده : ارتا |

 

اون زن کیه؟ 

그 여자(그녀)는 누구예요?

keu yoja ( keuni'u) neun  noogoo yeyo?

- اون مادر منه

그녀(그 여자)는어머니예요

keu ni'u neun umuni yeyo

-  اون شخص کیه؟

그분은누구예요?

keu booneun noogoo yeyo?

- او پدر منه

그분은아버지예요

keu booneun Abuji yeyo

- اون دختر کیه؟

여자는누구예요?

keu yoja neun noogoo yeyo?

- اون خواهر بزرگ منه

그여자는언니예요

keu yojaneun uni yeyo.

- اون  بچه ها کین؟

아이들은누구예요?

keu Aayi deureun  noogoo yeyo?

- اونا برادر و خواهر کوچک من هستن

그들은동생이에요

keu deureun ton'gsaen'g ieyo.

-  اون پسر کیه؟

남자는누구예요?

keu namjaa neun noogooyeyo?

- اون پسر برادر بزرگمه

남자는오빠예요.

keu namja neun obpa yeyo

 - این پسر بچه برادر کوچک توست؟

이 남자아이는 (네) 남동생이에요?

i namja aayi neun (ni) namdon'g saen'g ieyo?

-  بله. اون بچه برادر کوچک منه.

네! 그아이는 내 남동생이에요.

ne! keu aayi neun nae namdon'g saen'g ieyo

- آن دختر بچه هم خواهر کوچک توست؟

그 여자아이도 (네) 여동생이에요?

keu yoja aayido (ni) yudon'g saen'gieyo

- نه. آن دختر بچه دختر من است.

아니요. 그여자아이는 (내) 딸이에요.

Aniyo! keu yoja Aayi neun (nae) Ttarieyo.

 

لغت :

زن/ دختر 여자 yojaa

دختر بچه 여자아이 Yojaayi

مرد/پسر 남자 namjaa

پسر بچه 남자아이 namjaayi

مادر 어머니 umuni

پدر 아버지 abuji

بابا 아빠 Aabpa

مامان 엄마 ummaa

برادر بزرگ ( برای پسر) 형 Hi'un'g

برادر بزرگ (برای دختر) 오빠 obpaa

خواهر بزرگ ( برای پسر) 누나 noonaa

خواهر بزرگ ( برای  دختر) 언니 unni

برادر و خواهر (بزرگ)  형제자매 hi'un'g je jaameh

برادر و خواهر کوچک 동생 ton'g saen'g

برادر کوچک 남동생 Namdon'g saen'g

خواهر کوچک 여동생 yudon'g saen'g

مادر بزرگ 할머니 Halmuni

پدربزرگ 할아버지 Harabuji

دختر( فزرند) 딸 ttal(ddal)

پسر ( فرزند) Aadeul 아들

بله / آره 네 ne

خیر 아니요 Aniyo

نه 아니 Aani

چه کسی 누구 noogoo

 

نکات:

도1  بعد از اسم به معنای  "هم چنین/ هم" می باشد. مثل 남자도 مرد هم

2 네 ( بله/اره) با 네 ( ضمیر ملکی "تو") در تلفظ باهم فرق دارند. 네 به معنای " آره" تلفظ میشه ne ولی آنی که  ضمیر ملکی است تلفظ میشه ni

3 .در کره ای ضمایر ملکی نیز در محاوره معمولا محذوفند.


موضوعات مرتبط: جمله سازی اولیه با کلمات پرسشی 1 ، ،
برچسب‌ها: آموزش زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:30 | نویسنده : ارتا |

خب  در این قسمت منظور از مفعول سه حالت در زبان فارسی  ماست یکی متمم یکی مفعول و دیگری مسند , حالا مفعول و مسند و متمم توی زبان کره ای هم نشانه هایی داره که به تر تیب معرفی می کنیم:

مفعول:  همانطور که در درس گذشته آموختیم 를 /을 نشانه ی مفعولی هست و به معنی "را" , 를 زمانی که آخرین حرف مفعول مصوت باشد بعد از مفعول قرار می گیرد و 을 زمانی که آخرین حرف مفعول صامت باشد.

مسند: به طور کل نشانه ای ندارد ولی با کابرد آن در دروس بعدی آشنا می شویم!

متمم: به واژه ای می گویند که همراه حروف اضافه باشد . در کره ای حروف اضافه برخلاف فارسی بعد از واژه ای که متمم است می آید.

در این بخش با چند حرف اضافه ی مهم اشنا می شویم در دروس بعدی با بقیه ی آنها کم کم آشنا خواهید شد.

به معنای " در" " به" می باشد. مثل:

집에 갔어? به خونه رفتی؟

집에 뭐 해요?  در خانه چه می کنی؟

همانطور که می بینید 집에 در اینجا دو معنای متفاوت دارد یکی "به خانه" یکی" در خانه" و این معانی را باید با توجه به فعل جمله فهمید.

에게

همان حرف اضافه ی 에 می باشد اما برای انسان به کار می رود و به معنای "به" مثال:

엄마에게 불렀어요?  به مامان گفتی؟

까지

به معنای " تا" برای انسان هم بکار می رود و معادل" نزد/ پیش /تا پیش" در فارسی می تواند باشد.

집까지 걸어갔어 تا خونه پیاده رفتم.

민아까지 갔어요?   تا پیش مینا  رفتی؟

부터

به معنای" از" می باشد مثل:

서울부터 부산까지  از سئول تا پوسان

민아부터 수빈까지 از پیش مینا تا پیش سوبین

 

에서

به معنای " از" می باشد برای غیر انسان معنای " در" نیز می دهد.

مثال:

민아에서 잡았어? از مینا گرفتی؟

집에서 와요? از خانه میای؟

이란에서 살아?  در ایران زندگی می کنی؟

 

한테

به معنای "به"  است. اغلب برای انسان به کار میرود .

민아한테 불러요? به مینا میگی؟

 

한테서

به معنای "از" اغلب برای انسان کاربرد دارد.

민아한테서 들었어 از مینا شنیدم.


موضوعات مرتبط: اموزش دستور زبان کره ای ، آشنایی با ساختار جمله 3 ( مفعول( متمم /مسند) ، ،
برچسب‌ها: آشنایی با ساختار جمله , دستور زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:27 | نویسنده : ارتا |

در درس های قبل با حال ساده آشنا شدیم امروز با زمان گذشته ی انها آشنا می شویم... برای مطالعه ی این درس باید با درس های یک تا 10 به طور کامل آشنا باشید!

بر طبق قاعده ی زیر زمان گذشته ی غیر رسمی ساخته می شود.

ㅆ어(요+ حال ساده ی غیر رسمی 

در دروس قبل با افعال زیر اشنا شدیم... حال گذشته ی ساده ای این افعال:

 가 =>갔어

봐=> 봤어

기다려=>기다렸어

돼=>됐어

그래=>그랬어

기뻐=>기뻤어

커=>컸어

바빠=>바빴어

들어=>들었어

닫아=>닫았어

아름다워=>아름다웠어

도와=>도왔어

입어=>입었어

달라=>달랐어

حال با هر یک از افعال بالا جمله می سازیم...

아빠는 갔어요? abpaneun kassuyo / بابا رفت؟

난 티비를 봤어 nan tibi reul passu  / من تلویزیون دیدم.

엄마는 너를 기다렸어요 umma neun nu reul kidari'ussuyo / مامان منتظرت بود

선생이 됐어요? sunsaen'g'i daessuyo? / معلم شدی؟

무든 것은 그랬어요? moodeun guseun keuraessuyo? / همه چیز اونجوری بود؟

난 정말 기뻤어! nana chun'g mal gippussu / من واقعا خوشحال بودم

그 아이는 키가 컸어. keu ayineun kiga kussu! / اون بچه قدش بلند بود.

요즘 바빴어요?  yojeum pabpassuyo? / این روزا سرت شلوغ بود؟

난 요즘 음악을 들었어! Nan yojeum eumageul teurussu / من این روزا آهنگ گوش می دادم!

문을 닫았어? mooneul tadassu? / درو بستی؟

정말 아름다웠어요? chun'gmal Areumdavussuyo? / واقعا زیبا بود؟

너는 날 도왔어요? تو منو کمک کردی؟ nuneun nal tovassuyo?

옷을 입었어? oseul ibussu? لباس پوشیدی؟

뭐 달랐어요? mwu tallassuyo? چی متفاوت بود؟

 

نکات دیگر:

1. نشانه 을 همان حرف مفعولی فارسی یا "را" است. اگر مفعول ما به مصوت ختم شود نشان مفعولی آن 를 خواهد بود مثل:

가방을 /여자를 /꽃을/옷을/ 나를

2. گذشته ی ساده ی فعل 이다 می شود 였어 بنابراین:

 من دانش آموز هستم 나는 학생이에요. naneun haksaen'gieyo

 من دانش آموز بودم 나는 학생였어요 naneun haksaen'gyussuyo

 او مینا است. 그녀는 민아예요 keuni'uneun minayeyo

 او مینا بود. 그녀는 민아였어요  keuni'uneun mina yussuyo.

3. حرف اضافه ی فعل کسی را کمک کردن 돕다 و منتظر کسی بودن 기다리다 نشان مفعولی 를/을 است. مانند:

 کمکت می کنم. 너를 도와요.

 منتظرت می مانم! 너를 기다려요

4. به طور خلاصه 나를/너를/저를 که به تر تیب از راست به چپ به معنای بنده (من) را / تورا/ من را است ,

절/널/날 می نویسند که به معنای " مرا" و" ترا" است.

 

لغات جدید:

 بابا  아빠

엄마 مامان

티비 تلویزیون

선생 معلم

무든 것 همه چیز

키가 크다 قد کسی بلند بودن

요즘 این روزها

음악 آهنگ/موزیک

문 در/درب

옷 لباس


موضوعات مرتبط: گذشته ی ساده غیر رسمی و مفعول (/을를 ) ، ،
برچسب‌ها: گرامر زبان کره ای , گذشته ساده ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:25 | نویسنده : ارتا |

이  : این

저 :آن سو( دور از شنونده و گوینده) { البته این با 저 که به معنی من هست فرق دارد}

그 : آن ( دور از گوینده و نزدیک به شنونده)

 غیر رسمی مودبانه

- 이건 ( 이게) 뭐예요? igun(ige) mwu yeyo?

-이 건 (이게) 가방이에요. igun(ige) kaban'gieyo.

-그 건(그게) 뭐예요? keugun(keu ge) mwu yeyo?

-그 건 ( 그게) 나무예요. keugun(keu ge) Namoo yeyo.

- 저건 (저게) 뭐예요? chugun (chuge) mwu yeyo?

-저 건 ( 저게) 정원이에요. chugun (chuge) chan'g vunieyo.

 غیر رسمی ساده

- 이건 ( 이게) 뭐야? igun(ige) mwu ya?

 

-이 건 (이게) 가방이야. igun(ige) kaban'gia.

 

-그 건(그게) 뭐야? keugun(keu ge) mwu ya?

 

-그 건 ( 그게) 나무야. keugun(keu ge) Namoo ya.

 

- 저건 (저게) 뭐야? chugun (chuge) mwu ya?

 

-저 건 ( 저게) 정원이야 chugun (chuge) chan'g vunia.

: معنا

- این چیه؟

- این کیفه

-اون چیه؟

-اون درخته.

-اون سو چیه؟

-اون باغه!

واژگان

درخت 나무 

کیف /کوله 가방

باغ정뭔

****** نکات گرامری******

 فعل 이다 به معنای "بودن" در فارسی می باشد این فعل در زمان حال ساده ی غیر رسمی می شود 야 /이야 و در زبان حال ساده ی غیر رسمی مودبانه می شود 예요/이에요

 سوال: چه زمانی از 야 و 예요 استفاده کنیم و چه زمانی 이에요/이야 ؟

 جواب:

       زمانی که عبارت یا اسم یا فعل ما به مصوت ختم شود از 예요/야 استفاده می کنیم و به صامت ختم شود از 이야/이에요

 برای مثال 뭐 به ㅓ که یک مصوته ختم شده پس با 예요/야 می آید و 가방 که به ㅇ که یک صامته ختم شده همراه 이야/이에요


موضوعات مرتبط: جمله سازی اولیه با اسامی اشاره - حال غیر رسمی 이다 ، ،
برچسب‌ها: جمله سازی در زبان کر های , گرامر زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:23 | نویسنده : ارتا |

ریشه ی فعل برخی افعال ...

1. چون 쓰 다 , 크다,예쁘다,슬프다 ,기쁘다 که به ㅡ ختم می شود همراه어 می آیند وㅡ را از دست می دهند.

 مثل:

بزرگ بودنkeuda 크다

اون خونه بزرگه keu chibeun ku 그 집은 커

 نوشتنsseuda  쓰다

 من می نویسم nan ssu 난 써

 

2. چون 바쁘다,아프다 که بهㅡ ختم می شوند همراه아 می آیند وㅡ را از دست می دهند.

مانند:

مشغول بودن. 바쁘다 pabbeuda/pappeuda

الان سرت شلوغه؟ 넌 지금 바빠요? nun chigeum pabpayo?

 

3. چون 듣다 ,걷다,묻다 همراه어 حرفㄷ در پایان انها بهㄹ تبدیل می شود اما در افعالی چون 믿 다,닫다 چنین تغییری صورت نمی گیرد . مانند:

묻 다 پرسیدن

اون مرد می پرسهkeu namjaneun mooruyo 그 남자는 물어요

걷 다 راه رفتن.

من راه می رم.  nan kuru난 걸어

آنها معتقدند. (ایمان دارند) 그들은 믿어요. keu deureun miduyo

 

4. چون 아름답다/고맙다 / 귀엽다 که به ㅂ ختم می شوند همراه 어 ابتدا ㅂ آنها به 우 تبدیل می شود و فعلی چون 돕다 همراه 아 می آید و ㅂ آن یه 오 تبدیل می شود و افعال دیگری چون

잡다 /입다/ 넓다/ و... تغییری در انها صورت نمی گیرد.

مانند:

아 름답다 زیبا بودن

این گل واقعا زیبا اه! 이꽃은 정말 아름다워 i ggocheun chun'gmal areumdavu

 귀 엽다 جذاب و دل نشین بودن

 صدای کیم مینا جذاب و دل نشینه؟

김 민아의 목소리는 귀여워요? kim mina ee moksori neun kiyu vuyo?

کمک کردن 돕다

من کمک می کنم. 난 도와(요) nan tova

می پوشی؟ 넌 입어? nun ibu

می گیری؟  넌 잡아? nun chaba

 

تمرین: حال ساده ی غیر رسمی افعال زیر......

슬 프다 ناراحت بودن / 아프다 مریض بودن / 닫다 بستن / 듣다 شنیدن / 넓다 پهن و عریض بودن

고 맙다 تشکر کردن.

جواب:

슬 퍼/아파 /닫아/들어/넓어/고마워

 

5. چون 다르다/  /모르다که به ㄹ ختم می شوند با 라 می آیند و چون 부르다 با 러 می آیند

مثال:

다르다  مختلف بودن

음식이 달라요?  غذا(ها) مختلفه؟ ( دقت کنید غذا اینجا نکره است)

eumshigi tallayo?

모르다 ندانستن/نشناختن

난 정말 몰라! من واقعا نمی دونم!

nan chun'gmal molla!

부르다 گفتن

넌 불러요? تو میگی؟

nun poolluyo?


موضوعات مرتبط: حال ساده ی غیر رسمی افعالی که به 으/르/ㄷ/ㅂ ختم شده ، ،
برچسب‌ها: اموزش دستور زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:21 | نویسنده : ارتا |


اگر ریشه ی فعل ...

1. به ㅗ ختم شود همراه아 می شود ㅏ مانند: 보다 poda=> 보+아= 봐 paa

2. به ㅏ ختم شود همراه 아 می شود ㅏ aa مانند:  가다kada=> 가+아=가 ka
3. به ㅣ ختم شود همراه 어 می شود ㅕ مانند:기다리다 => 기다리+어= 기다려 kidari'u
4.به ㅚ ختم شود همراه 어 می شود ㅙ مانند :되다 toe da=> 되+어=>돼 teh(to'eh)
5. به 엏 ختم شوند همراه 어 می شوند 애 مانند: 그렇다 keuruh da=>그렇+어=>그래keu reh

لغات:
 دیدن  보다
되다 شدن
그렇다 آنطور بودن
기다리다 منتظر بودن
تمرین: حال ساده ی افعال زیر...
뵈다/일하다/ 살다/ 오다/어떻다

جواب تمرین

 봬
일해
살아

어때


موضوعات مرتبط: نکاتی در رابطه با ساخت حال ساده غیر رسمی ، ،
برچسب‌ها: نکاتی در رابطه با ساخت حال ساده غیر رسمی , گرامر زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:19 | نویسنده : ارتا |

 

به  شیوه ی ساخت حال ساده ی غیر رسمی توجه کنید:

어/아/여 + ریشه ی ساده ی فعل

نکات:

- ریشه ی ساده ی فعل همان مصدر بدون 다 است که در درس دوم با ان آشنا شدید.

-  همه ی افعال با 어 می آیند جز افعالی که ریشه ی فعل آنها به 하 ختم می شود یا اینکه آخرین هجای ریشه ی فعلی آنها دارای مصوت ㅏ /ㅗ باشد.

- اگر ریشه ی فعل به 하 ختم شود با 여 می آید و تبدیل به 해 می شود

- اگر ریشه ی فعل آخرین هجایش دارای مصوت ㅏ/ㅗ باشد همراه 아 می آید.

مثال:

 رفتن kada  가다

 من می روم 난 가 nan ga

 خوردن 먹다  muk da

من می خورم nan mu gu 난 먹어

نشستن an' da ( ant'da) 앉다

 تو می نشینی nun an ja 넌 앉아

پریدن ttida(ttwida) 뛰다

تو می پری nun ddiu 넌 뛰어

 دوست داشتن 좋아하다 chohahada

من دوست دارم nan (j)choha heh  난 좋아해

نکته ی آخر

 اگر به اخر فعل حال 요 اضافه شود. مودبانه می شود.

 مثال:

넌 가요. تو می روی.

넌 좋아해요? تو دوست داری؟


موضوعات مرتبط: افعال در زمان حال ساده غیر رسمی ، ،
برچسب‌ها: اموزش گرامر زبان کره ای ,

تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 11:17 | نویسنده : ارتا |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
.: Weblog Themes By VatanSkin :.